Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Společnost AdActive s.r.o., IČO : 28199901, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „AdActive“), provozovatel portfolia webových stránek a tištěných titulů dostupných na www.vlmedia.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností AdActive, považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost AdActive prioritou.

Společnost AdActive je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností AdActive jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností AdActive probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu dpo@vlmedia.cz nebo na adrese sídla AdActive.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností AdActive na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti AdActive.

 

  1. Zpracovávané osobní údaje

Společnost AdActive je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia AdActive, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností

Cookies

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření

IP adresa

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia AdActive, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefon

Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia AdActive, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

Osobní údaje jsou AdActive zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost AdActive je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

  1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností AdActive zpracovávány pro tyto účely:

 

  1. osobní údaje zpracovávané na zákaldě souhlasu

V případech, že jsme od Vás získali souhlas ke zpracování některých dalších osobních údajů nebo k dalším účelům, než které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše, jedná se o následující zpracování pro účely:

 

 

  1. seznam zpracovatelů

V rámci AdActive jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti AdActive, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost AdActive je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

 

  1. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají AdActive poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

 

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá AdActive v případě, že navštívíte její Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti a dalšímu.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost AdActive využívat dva druhy cookies:Návštěvnost
AdActive zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.
Na webech AdActive používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics a Netmonitor. Tato meření pro AdActive zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže AdActive neví, který konkrétní uživatel web navštívil. AdActive tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům AdActive nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.    
Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:       
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs       
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies       
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

  1. Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost AdActive povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

          skončení plnění

 

  1. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla AdActive nebo přímo na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů dpo@vlmedia.cz. Společnost AdActive si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 1. 10. 2018.