Obchodní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky společnosti AdActive, s.r.o. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 132330

(dále jen „AdActive“)

 

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují uveřejňování
– inzerce v médiích vydávaných a provozovaných společností AdActive
– uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupovaných AdActive
b) Součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jen „Podmínky“) je právě platný ceník.
c) Společnost AdActive si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků v případě, že tento postup bude
způsoben existencí tiskové chyby v ceníku.
d) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka
a) AdActive přijímá inzerci formou závazné písemné objednávky, eventuálně na základě uzavřené smlouvy.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní firmu objednavatele, jeho sídlo, IČ, DIČ nebo obdobný údaj u zahraničních firem, bankovní spojení, jméno a podpis zástupce oprávněného objednávku učinit.
V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, bankovní spojení a podpis. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, formát, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka, barva).
c) Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. AdActive může upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat AdActive včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá podklady se zpožděním nebo v případě, že trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká AdActive právo od smlouvy odstoupit, a to během celé doby před zveřejněním inzerátu. Současně AdActive vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednavatelem dodaným tiskovým podkladům.
d) Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit AdActive škody, které vznikly s uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné inzerce. Objednatel odpovídá za soulad obsahu inzerce s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropské unie přímo aplikovatelných v České republice (zejména, nikoli však výlučně zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), zejména za soulad i) reklamy na humánní léčivý přípravek s ustanoveními § 5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ii) reklamy na doplněk stravy či potraviny pro zvláštní výživu s stanovením § 5d zákona o regulaci reklamy a iii) reklamy na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu s ustanoveními §5e a § 5f zákona o regulaci reklamy. V případě, že obsah inzerce nebude v souladu s relevantními právními předpisy a vůči AdActive budou uplatněny jakékoliv nároky anebo sankce ze strany třetích osob (včetně, pro vyloučení pochybností, jakýchkoliv nároků v podobě peněžitých pokut uplatněných ze strany příslušných správních úřadů, je objednatel povinen takovéto nároky v plném rozsahu vypořádat a uhradit AdActive veškeré škody a náklady, které mu v důsledku uplatnění takových nároků třetími osobami vznikly.
e) AdActive dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednavateli
vracet.
f) V případě vkládané inzerce je nutno dodat inzertní materiály (letákového nebo katalogového charakteru) ke vkládání volně ložené na řádně zabezpečené paletě s proklady. Krémy a další podobné produkty ke vkládání je nutno vyskládat v krabicích či obdobných obalech. Navezené vklady musí být označeny názvem a číslem titulu, pro který jsou určeny.
g) Na uveřejnění prezentace třetího subjektu na inzertních materiálech je potřebný souhlas AdActive. Pokud budou inzertní materiály obsahovat prezentaci třetího subjektu bez souhlasu AdActive, může dojít ke zrušení objednávky, nebo navýšení ceny.

3. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky AdActive (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky AdActive, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerce.
b) Přijetí objednávky zaměstnancem AdActive nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c) AdActive v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci ani za jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby. AdActive si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerce z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům AdActive nebo platným právním předpisům, a odmítnout zveřejnění inzerce, která je v rozporu s předpisy ČR, dobrými mravy nebo jinak poškozuje oprávněné zájmy AdActive. Na žádost AdActive je Objednavatel povinen doložit, že inzerce odpovídá výše stanoveným požadavkům. AdActive nemá žádnou odpovědnost za obsah a formu inzerce.
d) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost AdActive žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si AdActive právo odstoupit od smlouvy.
e) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí AdActive je AdActive oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

4. Podmínky komunikace při sjednávání smluv
a) Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv AdActive, tj. i na smlouvy rámcové.
b) AdActive uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti.
c) Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy.
d) Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy.
e) Jednání AdActive před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.
f) Uzavření smlouvy musí ve AdActive předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby společnosti na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.
g) Za AdActive mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí.
h) Tyto podmínky se vztahují i na změnu smlouvy.
i) Podle těchto podmínek každý z účastníků procesu vyjednávání smlouvy nese riziko neuzavření smlouvy sám.

5. Rámcová smlouva
a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s AdActive rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu nebo objemu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, v níž musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
b) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude zaplacena cena podle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši).
d) Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo dohodnutého počtu inzerátů.
e) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese AdActive odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit AdActive rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů podle právě platného ceníku na základě řádně vystaveného dokladu AdActive.

6. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerce, závisí potom její uveřejnění na možnostech AdActive.
b) Pokud není výslovně dohodnuto umístění nebo určité vydání, kde má být inzerce uveřejněna, závisí potom její uveřejnění na možnostech AdActive.
c) Objednávka inzerce, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určitém vydání, musí být sdělena AdActive včas tak, aby mohla být objednavateli potvrzena.
d) AdActive si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako Inzerce, Placená inzerce, Komerční prezentace, P.R., Speciální inzertní projekt, Speciální projekt, Advertorial nebo Promo. V případě celostránkových inzerátů si AdActive vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
e) Pokud si objednavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, AdActive upraví inzerát běžným způsobem, či požádá objednavatele o úpravu.
f) Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje AdActive tento inzerát běžným způsobem. Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět AdActive. AdActive bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. AdActive realizuje maximálně jednu korekturu vzniklou chybou Objednavatele, za více korektur může AdActive požadovat úhradu.
g) AdActive je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může AdActive zlikvidovat.
h) AdActive opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
i) Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží AdActive nepřijímá.

7. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle AdActive objednavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerce, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění.
b) Společně s fakturou zašle AdActive objednavateli důkaz o otištění inzerátu ve formě scanu, přístupu na web AdActive, E-paper, sloužící k dokladování inzerce https://epaper.denik.cz nebo v jiné, předem dohodnuté formě.
c) Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. AdActive může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo může její realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem. V odůvodněných případech AdActive může požadovat zaplacení předem až do výše 100 %.
d) Pokud neuvede objednavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na AdActive, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uvedené a zaplacené během časového období jednoho roku. Toto časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu a končí posledním dnem příslušného kalendářního roku.
f) Nárok na slevu vzniká pouze cílovému inzerentovi uvedenému na podkladu inzerce. V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro třetí osobu, je vyplývající nárok na slevu kalkulován pro jednotlivé inzerenty.
g) AdActive si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.
h) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese AdActive ani objednavatel odpovědnost, a inzerci není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit AdActive pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
i) Eventuální změnu těchto Podmínek nebo právě platného ceníku sdělí AdActive objednavateli, který má s AdActive rámcovou smlouvu podle bodu 5 těchto Podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti těchto změn. Pokud AdActive tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platnými Podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně 3 měsíců od počátku platnosti nových Podmínek nebo nového ceníku.
j) Objednavatel bere na vědomí, že AdActive neodpovídá za odchylky ve velikosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklé v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu.
k) AdActive má právo vyžadovat platbu předem. Při platbě předem musí být příslušná částka připsána na účet AdActive 4 pracovní dny před realizací inzerce. 
l) Pokud nebudou pohledávky vydavatelství uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatelství postupovat v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. U zákazníka, se kterým vydavatelství uzavřelo agenturní nebo jinou smlouvu o zprostředkování inzerce, může dojít ke snížení nebo i zrušení dohodnutých slev a provizí m) AdActive si vyhrazuje právo stanovit na inzerci smluvní ceny.
n) Všechny ceny v ceníku inzerce jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH se řídí platným zákonem ČR.

8. Reklamace náhradní výkon
a) Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerce na slevu nebo, pokud se na tom s AdActive dohodne, na bezplatné uveřejnění náhradní inzerce, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerce. Pokud AdActive neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházející inzerce je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění její správnost a úplnost. AdActive neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradní inzerce v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím upozornění oznámen AdActive.
c) Reklamovat inzerci je možné pouze do 15 pracovních dnů od zveřejnění inzerce. Nárok na kompenzaci je možný jen v magazínu, deníku, kraji nebo regionu, kde došlo k reklamaci.
d) Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnost reklamace.
e) Reklamace na nedodání dokladových výtisků je možno provést do 8 pracovních dnů od otištění inzerátu.
f) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.
g) AdActive má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
h) Objednavatel bere na vědomí, že AdActive je oprávněn stanovit a měnit tištěný náklad jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši není tato skutečnost považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu, nebo nebudou ke vkladu použity všechny kusy dodané prospektové přílohy.
i) V případě vyšší moci je AdActive zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrady za vzniklé škody.

9. Ochrana osobních údajů

AdActive zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s  Objednatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů Objednatele a o jeho právech vůči AdActive jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na ww.adactive.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.


10. Mimosoudní řešení sporů
a) Objednatel, který uzavře s AdActive smlouvu, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne.
b) Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.
c) Objednatel je oprávněn obrátit se s  návrhem na  zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu s AdActive obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u AdActive poprvé. Klienti, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
d) Mimosoudní řešení sporu není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu si strany nesou samy.
Aktuální verze VOP a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách
www.adactive.cz.

 Aktualizace 1. 5. 2018